അസ്സലാമു അലൈക്കും

ഉമ്മുൽ ഖുറ വഫിയ്യ കോളേജ് +2 ആദ്യ ബാച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ 100% വിജയം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

📌ജസ്ന ബഷീർ എന്ന വിദ്യാർത്ഥി എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടി 

📌 അഞ്ച് എ പ്ലസ് നേടിയവർ.

🔷ആസിയ സുല്ത്താന ഫാത്തിമ
🔷 ഫാത്തിമ ശിർബാന
🔷 ഷൈമ അബ്ദുൽ കബീർ

📌 മൂന്ന് എ പ്ലസ് നേടിയവർ.

🔷സഫ്ന
🔷 ഫൗസിയ സലീം
🔷 ഫാത്തിമ ബുർഹാന
🔷 ആയിഷ mutton
🔷 ആഷിഫ

📌 2 A+ നേടിയവർ.

🔷Nusra
🔷Fathima Shadiya
🔷 Fathima Hanna
🔷Ayisha Sahla
🔷Abna Fathima

📌 16 വിദ്യാർത്ഥികൾ 1 A+ നേടി.


വിജയികൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ...
🌹🌹🌹🌹🌹🌹

📌OFFICE
UMMUL QURA WAFIYYA COLLEGE