ഞങ്ങളുടെ മുലധനം അല്ലാഹുവിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം

ഉമ്മുൽഖുറാ ഓർഫനേജ് ചാരിറ്റബിള് ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപകങ്ങങ്ങ

ഉമ്മുൽഖുറാ യത്തീംകാന ആദ്യബാച്ച് (1991 ലെ ചിത്രം )

  •